wine7

Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Този закон урежда условията и реда за производството, получаването, преработката, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Разпоредбите на този закон се прилагат за продуктите, посочени в приложение № 1.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Законът има за цел да създаде условия за възстановяване и развитие на лозаро-винарския сектор, за повишаване качеството на вината, напитките и продуктите, произведени от грозде или вино, чрез въвеждане на система от мерки, регулиращи процесите на тяхното получаване, производство и търговия.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Министърът на земеделието и храните съвместно с Националната лозаро-винарска камара изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в страната.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министърът на земеделието и храните съвместно с министъра на икономиката и енергетиката осъществяват държавната политика в лозаро-винарския сектор.

Глава втора.

КАТЕГОРИИ, ВИДОВЕ, ТИПОВЕ ВИНА

Чл. 2. (1) Виното е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Вината са бели, розови (розе) и червени и се определят в категории, видове и типове.

Раздел I.

Категории вина

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Вината са две категории: трапезни и качествени, произведени в определен район.

Трапезни вина

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Трапезно е виното, което е произведено от грозде от препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози, има естествено алкохолно съдържание най-малко 7,5 обемни процента, действително алкохолно съдържание най-малко 9 обемни процента и общо алкохолно съдържание не повече от 20 обемни процента за вината, получени без повишаване на естественото алкохолно съдържание, и съдържа титруеми киселини, изразени като винена киселина, най-малко 3,5 грама на литър.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Регионално е трапезното вино, което е означено с географско указание, при условие че е произведено от грозде, получено в лозарския район, чието име носи виното, от определени по реда на наредбата по чл. 24, ал. 1 разрешени или препоръчани сортове лози.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Допуска се използването на географско указание за означаването на регионално вино, представляващо купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, при условие че 85 на сто от гроздето произхожда от лозарския район, чието име носи съответното регионално вино.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Регионалните вина се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и храните при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 7.

(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За утвърждаване на регионални вина по ал. 3 Изпълнителната агенция по лозата и виното събира такси.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Географското указание, използвано при означаването на регионално вино, трябва да бъде свързано с лозарския район, от който произхожда гроздето. Традиционно наименование може да бъде използвано като географско указание на определен лозарски район.

Чл. 7. Министерският съвет приема наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина.

Качествени вина произведени в определен район (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Качествено вино, произведено в определен район, е виното, което произхожда от определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното, и което е получено, обработено в определения район, микрорайон или масив. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции. Производителите на качествени вина, произведени в определен район, не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за произход на трети лица, които не са вписани като ползватели на наименованието за произход.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Географските наименования, използвани при означаването на качествените вина, произведени в определен район, се свързват с определения лозарски район, от които произхождат. Традиционно наименование може да бъде признато като географско наименование на определен район, микрорайон или масив по начин и по ред, определени в наредбата по ал. 11.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Имената на определените райони, микрорайони или масиви се използват при условията, определени в наредбата по ал. 11.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Районът, микрорайонът или масивът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, подлежи на задължително определяне от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице, като се вземат предвид елементите, които оказват влияние върху качеството на вината, и особено климатът, изложението, съставът и свойствата на почвата и подпочвата. Районът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, се определя по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Специфичните условия, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, като се вземат предвид традиционните условия за производство, се определят от следните елементи:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) нанесен на картата на лозята район, микрорайон или масив;

2. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) разрешени и препоръчани сортове лози, определени за съответния район в наредбата по чл. 24, ал. 1;

3. агротехнически мероприятия;

4. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) методи за технология на производство на вино;

5. минимално естествено алкохолно съдържание;

6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) добив от хектар;

7. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) резултати от физико-химични и микробиологични анализи и органолептична оценка;

8. (нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) съотношение между произведено количество грозде и произведено количество вино.

(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Всяко качествено вино, произведено в определен район, се означава с контролен номер при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 11.

(8) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За осъществяване на процедурите по очертаване на райони за производство на качествени вина и утвърждаване на качествени вина министърът на земеделието и храните назначава Комисия по качествените вина в състав: по един представител на регионалните лозаро-винарски камари, трима представители на Националната лозаро-винарска камара, петима представители на Изпълнителната агенция по лозата и виното и представител на дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството на икономиката и енергетиката. В състава на Комисията по качествените вина могат да се включват и представители на други организации и специалисти със съвещателен глас.

(9) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Поименният състав на комисията по ал. 8 се определя със заповед на министъра на земеделието и храните.

(10) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За осъществяване на дейностите по ал. 1 - 7 Изпълнителната агенция по лозата и виното събира такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(11) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министерският съвет приема наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване.

(12) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2002 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 16 от 2004 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Въз основа на данните за местоположението, границите, размерите и другите характеристики на районите, микрорайоните или масивите се създават специализирани карта, регистър и информационна система за лозята. Съдържанието на специализираните карта и регистър, както и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(13) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За утвърждаване на качествени вина по ал. 5 и за издаване на контролен номер по ал. 7 Изпълнителната агенция по лозата и виното събира такса.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Качествените вина, произведени в определен район са:

1. качествени вина с гарантирано наименование за произход;

2. качествени вина с гарантирано и контролирано наименование за произход.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Качествените вина с гарантирано наименование за произход са вината, определени в чл. 8. Условията, на които те трябва да отговарят, се уреждат в наредбата по чл. 8, ал. 11.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Качествените вина с гарантирано и контролирано наименование за произход са вината, определени в чл. 8 и които притежават установена известност. Условията, на които трябва да отговаря всяко вино с гарантирано и контролирано наименование за произход, се определят в наредбата по чл. 8, ал. 11.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Наименованията за произход на качествените вина, произведени в определен район, и географските указания за регионалните вина могат да се използват единствено за означаване на вина, които отговарят на изискванията на този закон и нормативните актове по прилагането му.

Раздел II.

Видове вина

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Вината са три вида: тихи, шумящи и специални.

Чл. 11. Тихи са вината, при които съдържанието на въглеродния диоксид не превишава 2 грама на литър.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Шумящи са вината, които в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация или чрез добавяне на въглероден диоксид се характеризират с отделяне на въглероден диоксид при отваряне на съда, в който се съхраняват. Шумящите вина са пенливи и искрящи.

(2) Министерският съвет приема наредба, с която урежда правилата за производството на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки.

Чл. 13. (1) Специални вина са: ликьорните вина, ароматизираните вина и благородно сладките вина.

(2) Министерският съвет приема наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство.

Пенливи вина

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Пенливите вина са естествено пенливи и пенливи-газирани.

(2) Естествено пенливите вина са вина, получени в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация на прясно грозде, на гроздова мъст, на вино, годно за производство на трапезно вино, на трапезно вино, на качествено вино от определен район и на вносно вино. Те се характеризират с отделянето на въглероден диоксид - резултат изключително от алкохолна ферментация, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20 градуса С не може да бъде по-ниско от 3 бара.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Пенливите-газирани вина се получават само от трапезни вина. Те се характеризират при отварянето на бутилката с отделянето на въглероден диоксид - резултат изцяло или частично от добавянето на въглероден диоксид, като налягането му в затворени съдове при температура 20 градуса С не може да бъде по-ниско от 3 бара.

(4) При производството на пенливи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 12, ал. 2.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Пенливите вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина, произведени в определен район при условията на наредбата по чл. 8, ал. 11.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Пенливи качествени вина, произведени в определен район не могат да се произвеждат от и с участието на вносни вина.

Искрящи вина

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Искрящите вина са естествено искрящи и искрящи-газирани.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Естествено искрящи вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина, произведени в определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина, произведени в определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента и действително алкохолно съдържание не по-малко от 9 обемни процента, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20 градуса С не е по-малко от 1 бар и не е повече от 2,5 бара.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Искрящи-газирани вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина, произведени в определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина, произведени в определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента и действително алкохолно съдържание не по-малко от 9 обемни процента, като налягането на въглеродния диоксид - резултат от неговото пълно или частично прибавяне, в затворени съдове и при температура 20 градуса С не е по-малко от 1 бар и не е повече от 2,5 бара.

(4) При производството на искрящи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 12, ал. 2.

Ликьорни вина

Чл. 16. (1) Ликьорни са вината, получени от прясна или частично ферментирала гроздова каша или гроздова мъст, или вина, или комбинации от тях с добавка на етилов алкохол от земеделски произход или винен дестилат.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Ликьорните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 15 обемни процента, но непревишаващо 22 обемни процента, и общо алкохолно съдържание не по-малко от 17,5 обемни процента, с изключение на някои качествени ликьорни вина, произведени в определени райони, посочени в наредбата по чл. 8, ал. 11.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Ликьорните вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина, произведени в определен район при условията и по реда на наредбата по чл. 8, ал. 11.

Ароматизирани вина

Чл. 17. (1) Ароматизирани вина са вината, чийто органолептичен характер е оформен чрез ароматизиране с естествени ароматизиращи вещества и/или с естествени ароматизиращи композиции, и/или с билки и подправки, включително извлеци от тях, и/или с вкусови продукти, и/или с комбинации от тях.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Ароматизираните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 14,5 обемни процента, непревишаващо 22 обемни процента, и общо алкохолно съдържание, равно или повече от 17,5 обемни процента.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

(4) Към ароматизираните вина се допуска добавянето на въглероден диоксид.

(5) Ароматизираните вина се приготвят от вино и/или прясно спиртована гроздова мъст или вина с добавка на етилов алкохол от земеделски произход и подслаждащи средства.

(6) Като подслаждащи средства по ал. 5 могат да се използват полубяла и бяла захар, рафинирана бяла захар, декстроза, фруктоза, сироп от глюкоза, течна захар, сироп от инвертирана захар, ректифицирана концентрирана гроздова мъст, карамелизирана захар, мед, захар от рожкови, както и всички други естествени захаросъдържащи субстанции, които имат аналогичен ефект на горните продукти.

(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Ароматизирана напитка на основата на вино е напитка, получена от вино, към което са добавени ароматизиращи субстанции със или без добавка на гроздова мъст, и с действително алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента и не повече от 14,5 обемни процента.

(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието "пелин", ако е произведена в България по специална технология. В билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" е не по-малък от 20 процента тегловно.

Благородно сладки вина

Чл. 18. (1) Благородно сладки вина са вината, чиято изходна суровина е най-малко 85 на сто добре узряло завехнало грозде или нападнато от благородна плесен Botrytis Cinerea, получени от гроздова мъст с начално минимално естествено захарно съдържание 212 грама на литър, като ферментацията е спряна чрез добавянето на етилов алкохол, винен дестилат или други разрешени енологични практики.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Със специфичното традиционно означение "благородно сладко вино" се означават качествени вина, произведени в определен район, произведени при условията и по реда на наредбата по чл. 8, ал. 11.

Раздел III.

Типове вина

Чл. 19. Типът на вината се определя от съдържанието на остатъчна захар.

Захарно съдържание на тихите вина

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Тихите вина са:

1. сухи - със захарно съдържание до 4 грама на литър; допуска се захарното съдържание да бъде до 9 грама на литър, при условие че то не надвишава съдържанието на титруеми киселини във виното с 2 грама на литър;

2. полусухи - със захарно съдържание от 4 до 12 грама на литър; допуска се захарното съдържание да бъде до 18 грама на литър, при условие че съдържанието на титруеми киселини, изразено в грамове на литър, събрано с числото 10, не надвишава захарното съдържание на виното;

3. полусладки - със захарно съдържание от 12 до 45 грама на литър;

4. сладки - със захарно съдържание над 45 грама на литър.

Захарно съдържание на пенливите и искрящите вина

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Пенливите и искрящите вина са:

1. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) брют натюр - със съдържание на захар до 3 грама на литър;

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) екстра брют - със съдържание на захар до 6 грама на литър;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) брют - със съдържание на захар под 15 грама на литър;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) екстра сухи - със съдържание на захар от 12 до 20 грама на литър;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) сухи - със съдържание на захар от 17 до 35 грама на литър;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) полусухи - със съдържание на захар от 33 до 50 грама на литър;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) сладки - със съдържание на остатъчната захар над 50 грама на литър.

(2) При положение че съдържанието на остатъчна захар във виното позволява използването на две от определенията за типове вина по ал. 1, производителят или вносителят може да използва само едно по свой избор.

Глава трета.

 УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2004 Г.)

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното създава и поддържа лозарски регистър и информационна система за управление и контрол на лозаро-винарския потенциал.

Декларации за реколта, производство и стокова наличност (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Всяка година производителите на грозде, което е предназначено за производство на вино и гроздова мъст, декларират пред териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното произведените количества грозде от последната реколта, включително количеството грозде, предназначено за семейна консумация.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Всяка година производителите на вино декларират пред териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното произведените количества вино и гроздова мъст през последната реколта, включително количествата, произведени на ишлеме и за семейна консумация.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Всяка година производителите на вино и гроздова мъст и лицата, извършващи търговия на едро с вино и гроздова мъст, декларират пред териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното съхраняваните от тях количества вино и гроздова мъст от последната и предходните години. Внесените количества вино и гроздова мъст в Република България подлежат на деклариране пред съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното от техните вносители.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават ежегодно най-късно до 10 декември. Декларацията по ал. 3 за съхраняваните към 31 юли количества гроздова мъст и вино се подава ежегодно най-късно до 20 август. Формата, съдържанието и редът за подаване на декларациите по ал. 1, 2 и 3 се определят с наредбата по чл. 43, ал. 3.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.)

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Винарската година за продуктите по чл. 1, с изключение на спиртните напитки, започва на 1 август всяка година и завършва на 31 юли следващата година.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Началото на гроздобера за всеки отделен сорт грозде и за всеки отделен лозарски микрорайон се обявява със заповед на кмета на общината по предложение на териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното съобразно състоянието на реколтата и зрелостта на гроздето, като се вземат предвид исканията на регионалната лозаро-винарска камара и на производителите на грозде и вино.

Очертаване на лозарските стопанства и вписването им в регистър (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) (1) Очертаване на лозарските стопанства се извършва чрез създаване на специализирани карта, регистри и информационна система за лозята.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Съдържанието на специализираните карта и регистър, както и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното създава и поддържа регистър на лозарските стопанства при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 23, ал. 2.

(2) Физическите и юридическите лица, производители на винено грозде, са длъжни да регистрират в Изпълнителната агенция по лозата и виното управляваните от тях лозарски стопанства.

(3) За регистриране на лозарско стопанство лицата по ал. 2 подават заявление в съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното, на чиято територия се намира лозарското стопанство или най-голямата обща площ на имотите, заети с лозови насаждения. Към заявлението се прилагат:

1. справка-декларация по образец, издаден от Изпълнителната агенция по лозата и виното, за местонахождението на лозовите насаждения;

2. оригинал на удостоверение за актуално състояние - за юридическите лица;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.10.2006 г.) копие от удостоверение за регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - за лицата, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите;

4. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) копие от документ за собственост или за право на ползване на имотите, включени в лозарското стопанство.

(4) При установяване на непълноти и/или неточности в подадените документи съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното в 7-дневен срок уведомява писмено заявителя.

(5) Заявителят е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и/или неточности в 14-дневен срок след получаване на уведомлението.

(6) Изпълнителната агенция по лозата и виното вписва лозарските стопанства в регистъра в 14-дневен срок от подаване на документите или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите.

(7) Всяко лозарско стопанство се вписва в регистъра по ал. 1 с индивидуален идентификационен номер.

(8) Идентификационният номер по ал. 7 се състои от 11 цифри, като първата идентифицира лозарския район, втората - номера на териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното по местонахождение на лозарското стопанство, от трета до седма - кода по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място в землището, в което се намират лозарските имоти, от осма до единадесета - пореден номер на вписването.

(9) Физическите и юридическите лица, управляващи регистрирани лозарски стопанства, са длъжни в 30-дневен срок от настъпването на промяна в обстоятелствата по ал. 3, както и промяна в структурата на лозарското стопанство да ги заявят пред териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното по месторегистрация на лозарското стопанство.

(10) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За извършване на служебна регистрация на лозарските стопанства Изпълнителната агенция по лозата и виното изисква следните документи:

1. регистри на лозарските имоти към картата на възстановената собственост, заверени от общинските служби "Земеделие и гори";

2. кадастрални регистри на лозарските имоти по кадастралната карта за населените места с прекратена поддръжка на картата на възстановената собственост от общинските служби "Земеделие и гори" след одобряване на кадастрална карта за съответната територия по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, заверени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

3. регистри към одобрените планове на новообразуваните имоти за лозовите насаждения, попадащи в земите по § 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, заверени от съответната общинска администрация.

(11) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Когато след извършена проверка на място Изпълнителната агенция по лозата и виното констатира, че физическо или юридическо лице - производител на винено грозде, не е регистрирало управляваното от него лозарско стопанство, Изпълнителната агенция по лозата и виното го регистрира служебно и го вписва в регистъра по ал. 1. В този случай за дата на регистрация на лозарското стопанство се смята датата на връчване на уведомлението.

Правна уредба на засаждането, презасаждането, присаждането и изкореняването на лозята

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2002 г., предишен чл. 23а - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) В Изпълнителната агенция по лозата и виното се създава Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози (Национален резерв).

(2) Засаждане на винени сортове лози се извършва след придобиване на право на засаждане на нови лозя, след изкореняване и възникване на право на презасаждане или след придобиване на право на засаждане от Националния резерв.

(3) Правото на засаждане на нови лозя не може да се прехвърля или преотстъпва на трети лица.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Лозя, засадени в нарушение на разпоредбите на този закон и нормативните актове по неговото прилагане, подлежат на изкореняване. Изкореняването на лозята се извършва с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

(5) Забранява се предлагане на пазара на грозде, вино и продукти от грозде и вино, които са произведени от лозя, засадени в нарушение на този закон и нормативните актове по неговото прилагане.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, попълването и управлението на Националния резерв.

(7) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За придобиване право на засаждане на нови лозя, право на презасаждане и право на засаждане от Националния резерв Изпълнителната агенция по лозата и виното събира такси.

Класифициране на винените сортове лози

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Разрешени за отглеждане са винените сортове лози, които са класифицирани като: препоръчани, разрешени и временно разрешени. Министерският съвет урежда с наредба правилата за класифициране на винените сортове лози.

(2) Класифицирането на винените сортове лози се извършва на базата на лозарски район.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) На територията на страната се разрешава засаждането, презасаждането и присаждането само на препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози. За експериментални цели, за научни изследвания, при извършване на селекционна работа и при производство на вегетативен размножителен материал, предназначен за износ, с разрешение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното се допуска засаждане, презасаждане и присаждане и на други сортове лози.

(4) Прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младите вина в процес на ферментация и вината, получени от грозде на некласифицирани по реда на ал. 1 сортове лози, могат да бъдат използвани единствено за производство на дестилат, за получаване на оцет и за семейна консумация на производителя.

Производство на екологично грозде и контрол

Чл. 25. Условията за производство на екологично грозде и на вино, получено от екологично грозде, използването на термина "екологично" при етикетирането, в търговските книжа и документи, при опаковането и рекламата на продуктите, както и техният контрол се уреждат с наредба на Министерския съвет за условията за производството, означаването, търговското представяне и контрола на непреработени и преработени екологични земеделски продукти.

Глава четвърта.

ПРАВИЛА ОТНОСНО ЕНОЛОГИЧНИТЕ ПРАКТИКИ И ОБРАБОТКИ

Раздел I.

Общи положения

Разрешени енологични практики

Чл. 26. (1) За получаването на гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, частично ферментирала гроздова каша, прясно спиртована гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, ректифицирана гроздова мъст, вина, млади вина в процес на ферментация, вино, годно за производството на трапезно вино, шумящи вина и специални вина могат да се използват само разрешени енологични практики и обработки. Министерският съвет приема наредба за разрешените енологични практики, обработки и за контрола на тяхното извършване.

(2) При условия и по ред, определени в наредбата по ал. 1, може да се забрани прилагането на някои енологични практики и обработки, както и в резултат на технологичен прогрес и световния опит да се включат нови или да се променят установените стойностни граници на приетите енологични практики и обработки.

(3) Не се разрешава разреждането и добавката на вода в посочените по ал. 1 продукти.

(4) Не се разрешава купажирането на трапезни вина помежду им, на качествени вина от определен район помежду им, на вносни вина помежду им, на трапезно вино с вино, годно за производство на трапезно вино, ако един от продуктите не отговаря на изискванията на този закон или на наредбата по ал. 1.

(5) Не се разрешава купажирането на гроздова мъст или трапезно вино, при производството на които са използвани разрешени енологични практики, с гроздова мъст или трапезно вино, при получаването на които са използвани неразрешени енологични практики и обработки.

(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Не се разрешава купажиране на бели и червени вина.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Не се разрешава понижаване на съдържанието на серния диоксид и на сулфатите с химически средства.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Не се разрешава производството на гроздова мъст и вино от стафиди и от концентрирана гроздова мъст.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице съвместно с министъра на здравеопазването може да разреши за експериментални цели използването и на други енологични практики и обработки, различни от установените с наредбата по чл. 26, ал. 1, при условие че срокът на използването им не е по-дълъг от 3 години, количествата за експериментални цели за всеки отделен експеримент не надвишават 200 хил. литра годишно и тези количества не са предназначени за износ.

Раздел II.

Обогатяване на лозаро-винарските продукти

Повишаване и намаляване на естественото алкохолно съдържание

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Повишаването на естественото алкохолно съдържание може да се извърши максимално до 2 обемни процента:

1. на прясното грозде, частично ферментиралата гроздова мъст и на младото вино в процес на ферментация може да се извърши само чрез добавянето на захароза, концентрирана гроздова мъст или концентрирана ректифицирана гроздова мъст;

2. на гроздовата мъст може да се извърши чрез добавянето на захароза, концентрирана гроздова мъст, ректифицирана гроздова мъст или чрез частична концентрация;

3. на виното, годно за производство на трапезно вино, и на трапезното вино може да се извърши чрез частична концентрация със студ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Условията и редът за употреба на захароза, концентрирана гроздова мъст и ректифицирана гроздова мъст за повишаване на естественото алкохолно съдържание на гроздето, на гроздовата мъст, на частично ферментиралата гроздова мъст и на младото вино в процес на ферментация, подслаждането на трапезните вина и на вносните вина, както и контролът по извършването на тези манипулации се уреждат с наредбата по чл. 26, ал. 1.

Повишаване и намаляване на киселинното съдържание

Чл. 29. (1) Може да се повишава и намалява киселинното съдържание на прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младото вино в процес на ферментация и на виното.

(2) Повишаването на киселинното съдържание на прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст и на младото вино в процес на ферментация може да се извърши максимално до 1,5 грама на литър, изразено като винена киселина, а на виното - максимално до 2,5 грама на литър, изразено като винена киселина.

(3) Намаляването на киселинното съдържание на вината може да се извърши максимално до 1 грам на литър, изразено като винена киселина.

Повишаване и намаляване на естественото захарно съдържание и на киселинното съдържание

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Не се разрешава повишаване на киселинното съдържание и повишаване на захарното съдържание, както и повишаването и намаляването на киселинното съдържание на един и същи продукт, освен при неблагоприятни природно-климатични условия и с разрешение на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 26, ал. 1.

Условия за подслаждане и концентрация на вината

Чл. 31. (1) Не се разрешава подслаждането на трапезните вина, когато прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младото вино в процес на ферментация, виното, годно за производство на трапезно вино, или самото трапезно вино са били обект на една от манипулациите, посочени в чл. 28.

(2) Разрешава се подслаждането на трапезните вина, при условие че продуктите по ал. 1 не са били обект на някоя от манипулациите, посочени в чл. 28, и подслаждането се извършва с помощта на концентрирана гроздова мъст, на концентрирана ректифицирана гроздова мъст или на гроздова мъст и при условие че общото алкохолно съдържание на виното не е било увеличено с повече от 2 обемни процента.

Режим на манипулациите

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Разрешава се всяка от манипулациите, посочени в чл. 28-31, с изключение на повишаването и намаляването на киселинното съдържание на вината, да се извършва само веднъж по време на преработката на гроздето, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младото вино в процес на ферментация във вино, годно за производство на трапезно вино, в трапезно вино или в друга напитка от грозде и вино, която е различна от пенливо и пенливо-газирано вино и е предназначена за пряка консумация.

(2) Условията по ал. 1 се отнасят и за манипулациите по повишаването и намаляването на киселинното съдържание и концентрацията на вината, годни за производството на трапезни вина.

(3) Повишаването и намаляването на киселинното съдържание на вината се извършват само в мястото на получаване на виното.

(4) Разрешава се концентрирането чрез студ, както и повишаването и намаляването на киселинното съдържание на вината да се извършват през цялата година.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Манипулациите, предвидени в чл. 28-31, подлежат на деклариране най-малко 48 часа преди осъществяването им пред териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Лицата - производители, преработватели, бутилировчици и търговци, регистрирани или лицензирани по смисъла на този закон, вписват редовно в дневници за входните и изходните суровини и продукти наличните количества захар, концентрирана гроздова мъст и ректифицирана гроздова мъст.

Условия за добавяне на етилов алкохол със земеделски произход, винен спирт и винен дестилат

Чл. 33. (1) Не се разрешава добавянето на етилов алкохол от земеделски произход, винен спирт и винен дестилат във виното и продуктите от вино освен в случаите на производство на спиртована гроздова мъст (мистел), ликьорни вина, ароматизирани вина, благородно сладки вина и вермути.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните може по изключение да разреши добавянето на етилов алкохол, винен спирт и винен дестилат във виното и продуктите от грозде и вино при условията и по реда на наредбата по чл. 26, ал. 1.

Раздел III.

Анализи

Чл. 34. (1) Физико-химичен и микробиологичен анализ на вината, спиртните напитки и напитките и продуктите от грозде и вино се извършват от акредитирани лаборатории.

(2) (*) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Физико-химичен и микробиологичен анализ на вина за утвърждаването им като качествени вина, произведени в определен район, и за осъществяването на контрол върху тяхното производство, както и на вина, предназначени за износ, се извършват от лаборатории на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Органолептична оценка на вината, ракиите и бренди се извършва от регионални дегустационни комисии към регионалните лозаро-винарски камари и централна арбитражна дегустационна комисия към Министерството на земеделието и храните. Устройството и дейността на дегустационните комисии се определят с правилник, издаден от министъра на земеделието и храните.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Органолептичната оценка се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Органолептичната оценка на качествени вина, произведени в определен район, и на вина, предназначени за износ, се извършва само на проби, които са придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За извършването на физико-химичен и микробиологичен анализ в лабораториите по ал. 2 и обслужване дейността на централната арбитражна дегустационна комисия по ал. 3 Изпълнителната агенция по лозата и виното събира такси.

Глава пета.

СПИРТНИ НАПИТКИ

Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Видовете спиртни напитки са: ром, уиски, спиртни напитки от зърнени култури, винена ракия, гроздова ракия, бренди, ракия от гроздови джибри, плодова ракия, ракия от плодови джибри, спиртна напитка от сухо грозде, спиртна напитка от ябълков сидер или крушова ракия, спиртна напитка от синя тинтява, хвойнова спиртна напитка, джин, спиртна напитка с кимион, анасонова спиртна напитка, пастис, мастика, битер, водка, ликьор, вакева глоги, текила, арак и саке.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.)

Чл. 36. Министерският съвет приема наредба за определенията на видовете спиртни напитки и правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условията за използването им.

Чл. 37. За консумация се предлагат само безопасни спиртни напитки, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 36.

Чл. 38. (1) При производството на спиртни напитки е разрешено добавянето на питейна вода, евентуално дестилирана или деминерализирана, при условие че добавянето й не променя характера на продукта.

(2) Етиловият алкохол, използван за разтварянето на оцветителите, ароматните вещества или другите разрешени добавки при производството на спиртни напитки, трябва да бъде със земеделски произход и предназначен за хранителни цели.

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) При производството на спиртни напитки не се разрешава влагането на синтетичен спирт.

Чл. 39. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Наименованията на спиртните напитки по чл. 35 могат да се използват за тяхното означаване само ако напитките отговарят на изискванията на наредбата по чл. 36. Напитките, които не отговарят на определените изисквания, могат да бъдат предлагани на пазара и да носят означението "спиртна напитка", при условие че техният състав е предварително одобрен от министъра на здравеопазването или упълномощен негов заместник, а технологията за производството им е одобрена от министъра на икономиката и енергетиката или упълномощен негов заместник.

(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За напитки с означението "спиртни напитки", предлагани в търговската мрежа за консумация, не се разрешава означаване с допълнителни думи или изрази, като "род", "вид", "тип", "метод", "имитация", "стил", "марка", "с вкус на", "с аромат на" или други сходни наименования.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Наименованията на спиртните напитки по чл. 35 могат да бъдат допълнени с географско указание, при условие че фазата на производството, при която спиртните напитки получават своите специфични или окончателни характеристики и свойства, се извършва в съответния географски район.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Означаването и търговското представяне на спиртните напитки се уреждат с наредбата по чл. 45.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Производителите представят в Министерството на икономиката и енергетиката декларация за произведените, наличните и реализираните количества и асортимент спиртни напитки при условията и по реда на наредбата по чл. 40, ал. 11.

Глава шеста.

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Производителите и търговците на винено грозде, вино, спиртни напитки и други продукти от грозде или вино са длъжни да:

1. осигуряват безопасността на продуктите за здравето на хората;

2. прилагат добри практики на всички етапи от производството на продуктите, тяхната дистрибуция и предлагане на пазара.

Чл. 39б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Лицата по чл. 39а могат да внедрят и поддържат система за анализ на опасността и критични контролни точки (НАССР) или процедури в съответствие с принципите й, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо.

Раздел I.

Регистриране (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

Чл. 40. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната лозаро-винарска камара. Лицата, които произвеждат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация, не заплащат такса при вписването си в регистъра. В удостоверението за регистрация те се вписват като производители на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация без право да предлагат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино на пазара.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Производството на винено грозде, предназначено за получаване на качествено вино, произведено в определен район, производството на качествено вино, произведено в определен район, както и производството на гроздова ракия и бренди се осъществяват от лица - членове на регионалните лозаро-винарски камари.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършва от лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел "Малки обекти за дестилиране, предназначени за производство на ракия". Той е публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува в Интернет.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се регистрират в Министерството на икономиката и енергетиката въз основа на адресирано до министъра на икономиката и енергетиката заявление за регистрация, към което се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.10.2006 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. оригинал или нотариално заверено копие на заверена техническа спецификация за производство на спирт, дестилати или спиртни напитки и декларация от производителя за извършване на производство по реда на наредбата по чл. 36;

5. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.)

6. списък с трите имена и ЕГН на технолозите, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 40б;

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.10.2006 г.) заверено от търговеца копие на удостоверението за регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

8. декларация от производителя, че не е извършвал производство без регистрация, освен ако за извършеното производство без регистрация (лицензия) му е наложена административно-наказателна санкция за това по реда на чл. 76 и чл. 77, и че не е заличаван от регистъра, освен ако са изтекли 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаването;

9. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) документ за платена такса за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в размер, определен по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните такси.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Въз основа на заявлението с документите по ал. 4 министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър в 14-дневен срок от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 11.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър отказва издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки:

1. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока, определен с наредбата по ал. 11;

2. когато след извършена проверка на място е установено, че заявителят не разполага с необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър със заповед заличава от регистъра по ал. 3 производител на спирт, дестилати и спиртни напитки:

1. по молба на производителя;

2. при прекратяване или ликвидация на търговеца;

3. при смърт на физическото лице - търговец;

4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, когато:

а) производителят не може да осигури необходимите технологични и санитарно-хигиенни условия за производство на спирт, дестилати и/или спиртни напитки;

б) е налице спиране на производството от производителя за период от 6 месеца, констатирано от контролните органи;

в) има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, което не е било декларирано пред органа по издаването;

г) липсват дневниците по чл. 40б; при неводене или вписване на неверни данни в дневниците; при непредставяне на декларация, определена с наредбата по чл. 11 за произведените, наличните и реализираните количества и асортименти спирт, дестилати и спиртни напитки; при производство на токсични или фалшиви продукти.

(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Производител, който е заличен от регистъра при условията на ал. 7, т. 4, букви "б" - "г", може да кандидатства за вписване в регистъра на производителите по реда на ал. 5 не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по ал. 7, т. 4, буква "а" - след осигуряване на необходимите условия.

(9) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедите по ал. 5 и 7 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) При промяна в обстоятелствата по ал. 4 в 14-дневен срок регистрираният производител на спирт, дестилати и спиртни напитки подава заявление до министъра на икономиката и енергетиката и документи, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните такси. Вписването или отказът да се впишат промените в обстоятелствата в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се извършва при условията и по реда на ал. 5 и 6.

(11) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Министерският съвет приема наредба за условията и реда за регистриране, заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им.

Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) (1) Спазването на технологичните изисквания при производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се установява със заверяване на техническа спецификация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Заверяването на техническата спецификация се извършва посредством проверка и съгласуване на съдържанието й чрез полагане на подпис, дата и номер от длъжностни лица - упълномощени за това от министъра на икономиката и енергетиката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За получаване на заверката по ал. 1 производителите представят изготвена съобразно утвърден от министъра на икономиката и енергетиката образец на техническа спецификация за производството на спирт, дестилат и спиртна напитка.

(4) При непълноти и/или неточности по представената техническа спецификация длъжностните лица по ал. 2 в 14-дневен срок уведомяват заявителя по реда на Гражданския процесуален кодекс с указания за отстраняването им в срок не по-дълъг от един месец.

(5) При неотстраняването на непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 4 техническата спецификация се оставя без разглеждане.

(6) Длъжностните лица заверяват техническата спецификация по ал. 1 в срок от 14 дни от постъпването и/или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите по ал. 4.

(7) Изменения и допълнения на техническите спецификации се правят по реда на наредбата по чл. 40, ал. 11.

Чл. 40б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Производителите на вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки са длъжни да водят дневници, в които да вписват данни, позволяващи да се определят и контролират автентичността, произходът, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Изискванията за воденето на дневниците, както и подлежащите на вписване данни се определят с наредбата по чл. 40, ал. 11.

Чл. 40в. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Собственици или наематели на малки обекти за дестилиране, предназначени за производство на ракия (пунктове за изваряване на ракия), могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата по ал. 1 подават заявление за регистрация в съответната териториална дирекция на Национална агенция за приходите, към което се прилагат документите по чл. 40, ал. 4, т. 1, 2, 3, 5 и 7, както и списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес (отговорници на пунктовете) и които трябва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 40, ал. 11.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Въз основа на заявлението и приложените документи по ал. 2 съответният директор на териториалната дирекция на Национална агенция за приходите в срок от 14 дни от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за регистрация. Директорът на териториалната дирекция на Национална агенция за приходите отказва издаването на удостоверение за регистрация при наличие на обстоятелствата по чл. 40, ал. 6.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Директорът на териториалната дирекция на Национална агенция за приходите в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 3 изпраща на министъра на икономиката и енергетиката копие от удостоверението по ал. 3. Удостоверението съдържа данните по ал. 2 за регистрирания обект.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министърът на икономиката и енергетиката въз основа на удостоверението по ал. 3 вписва малките обекти за дестилиране в специален раздел на регистъра по чл. 40, ал. 3. За вписването в регистъра не се заплаща такса.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Директорът на териториалната дирекция на Национална агенция за приходите със заповед обезсилва удостоверението:

1. по молба на собственика;

2. при смърт на физическото лице;

3. при прекратяване или ликвидация на търговеца;

4. при влязъл в сила акт на контролен орган, когато:

а) съответното лице по ал. 1 не може да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия в пункта за изваряване на ракия, както и необходимите технологични възможности за производство на заявените продукти;

б) има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра, която не е е била декларирана пред органа по издаването;

в) е налице производство на токсични ракии;

г) не са осигурени условия за производство съгласно изискванията на наредбата по чл. 36.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Директорът на териториалната дирекция на Национална агенция за приходите в 7-дневен срок от заличаването на удостоверението уведомява за това министъра на икономиката и енергетиката.

(8) Пункт, който е заличен от регистъра при условията на ал. 6, т. 4, букви "б" - "г", може да бъде вписан в регистъра не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване, а в случаите по ал. 6, т. 4, буква "а" - след осигуряване на необходимите условия.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедите по ал. 3 и 6 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При промяна на обстоятелствата по ал. 2 в 14-дневен срок съответното лице по ал. 1 подава заявление до директора на териториалната дирекция на Национална агенция за приходите. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната. Вписването или отказът за вписване на промените в обстоятелствата в регистъра по чл. 40, ал. 3 се извършва при условията и по реда на ал. 2 и 3.

(11) Условията и редът за издаване и вписване на удостоверенията за регистрация и заличаването им от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начинът на водене на документите, необходими за дейността им, и контролът върху нея се уреждат с наредбата по чл. 40, ал. 11.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Отговорниците на пунктовете по ал. 1 ежедневно вписват в дневник, заверен от директора на териториалната дирекция на Национална агенция за приходите, постъпилите за дестилация ферментирали плодови материали. Дневникът съдържа данни за лицата, собственици на ферментирал плодов материал, количеството и вида на материала, количеството и алкохолното съдържание на произведените продукти.

Раздел II.

Производство на вино и ракия за семейна консумация

Деклариране на продукцията (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

Чл. 41. (1) Физическите лица, които произвеждат вино и ракия за семейна консумация, ги декларират по реда и начина, установени в Закона за акцизите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Министърът на финансите при поискване предоставя на лозаро-винарските камари и на Изпълнителната агенция по лозата и виното обобщени данни по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Ракии за семейна консумация се изваряват само от собствени грозде и плодове в пунктове, регистрирани по чл. 40в.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) (1) Физически лица, които са регистрирани производители по чл. 40, ал. 1, могат да преработват до 1000 кг грозде, предназначено за вино и/или ракия за семейна консумация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Преработването на грозде в количества над 1000 кг, включително предназначено за вино и ракия за семейна консумация, може да се извършва от лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Производителите на грозде, предназначено за производство на вино и ракия, са длъжни да го продават на лицата по чл. 40, ал. 1, изречение първо и чл. 40, ал. 3 или на упълномощени от тях лица.

Раздел III.

Превозване на грозде, вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки (Загл. доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.)

Придружителни документи

Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Грозде, вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки могат да се превозват на територията на Република България само с придружителен документ по образец, утвърден от министъра на финансите.

(2) Документът по ал. 1 се изисква и при превозване на територията на страната на продуктите по ал. 1 от внос и при износ.

(3) Придружителният документ се издава от изпращача, който носи отговорност за верността на съдържанието му.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При превоз на продукти по ал. 1 в съдове с обем над 60 литра копие от придружителния документ се изпраща в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по месторегистрация на изпращача.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Всяка териториална дирекция води регистър и заверява придружителните документи.

(6) Придружителен документ за продуктите по ал. 1 не се изисква:

1. при превоз на продукти за семейна консумация и при условие че общото количество не надвишава 30 литра;

2. при превоз на продукти, предназначени за научни изследвания, при условие че общото количество не надвишава 100 литра;

3. при превоз на мостри, при условие че общото количество не надвишава 30 литра;

4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) при превоз на грозде или гроздова мъст от лозе на производителя до мястото на тяхната преработка, когато това разстояние е не повече от 40 км;

5. в други случаи, изрично уредени в наредбата по чл. 43.

(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) При превозване на грозде, предназначено за производство на вино и ракия, освен придружителния документ по ал. 1 се изискват:

1. съответните удостоверения за регистрация по чл. 40;

2. пълномощни от лицата по чл. 40, ал. 1 и 3 за изкупуване на грозде, предназначено за производство на вино и ракия;

3. договори в писмена форма, когато трети лица действат от името и за сметка на лицата по чл. 40, ал. 1 и 3.

Чл. 43. (1) Придружителният документ трябва да съдържа и удостоверява следните данни: име, адрес и идентификационен код на изпращача; име, адрес и идентификационен код на получателя; номер на документа; дата на издаване на документа и дата на експедиция, в случай че последната е различна от датата на издаване на документа; описание на превозвания продукт съгласно изискванията на нормативните актове; количество на превозвания продукт; действително алкохолно съдържание за вино, спирт, дестилат, спиртни напитки; общо алкохолно съдържание - за млади вина в процес на ферментация и частично ферментирала гроздова мъст, и захарно съдържание - за неферментирали продукти.

(2) Оригиналните придружителни документи или техни копия се съхраняват от издателите на документите и от получателите на стоката и са на разположение на контролните органи за срок 2 години.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министерският съвет приема наредба за придружителните документи при превоз на грозде, вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки.

Глава шеста.

"a" ДЕСТИЛАЦИЯ (НОВА - ДВ, БР. 51 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ)

Раздел I.

Задължителна дестилация (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз)

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Забранява се свръхпресоването на прясно смачкано или несмачкано грозде и пресоването на винени утайки.

(2) Забранява се повторната ферментация (реферментация) на гроздови джибри за други цели, освен за дестилация.

(3) Филтрирането и центрофугирането на винени утайки не се смятат за пресоване, когато:

1. получените продукти са здрави и с приемливо търговско качество;

2. винените утайки не са приведени в сухо състояние.

Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Физическите и юридическите лица - производители на вино, предназначено за пряка консумация, са длъжни да предават на регистрирани дестилерии и/или на регистрирани производители на спирт, дестилати и спиртни напитки цялото количество вторични продукти, получени от винопроизводството.

(2) Предаването се извършва до 15 юли на съответната година.

(3) Задължението по ал. 1 не се отнася за физическите и юридическите лица - производители на вино, предназначено за дестилация.

Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Количеството алкохол, съдържащо се във вторичните продукти, трябва да бъде не по-малко от 10 на сто по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино, когато виното е получено чрез директна преработка на грозде.

(2) Поради технически обосновани причини ограничението по ал. 1 може да бъде намалено до 5 на сто, но само за вино, което е получено чрез винификация на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст или на младо вино в процес на ферментация.

(3) Когато гроздовите джибри се доставят само за производство на еноцианин, количеството алкохол трябва да бъде не по-малко от 5 на сто от алкохолното съдържание на виното и не по-малко от 7 на сто от алкохолното съдържание на произведените бели вина от категория качествени вина, произведени в определен район.

(4) Когато определеният по ал. 1 - 3 алкохолен градус на вторичните продукти не бъде достигнат, производителите на вино, предназначено за пряка консумация, са длъжни да доставят в срока по чл. 43б, ал. 2 количество вино от собствената си продукция, с което се осигурява достигането на определения процент.

Чл. 43г. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Член 43б не се прилага от производители на вино, предназначено за пряка консумация, които:

1. през съответната винарска година са произвели до 25 хектолитра вино или гроздова мъст;

2. произвеждат качествени пенливи и качествени искрящи вина от ароматични сортове;

3. доставят неферментирали винени утайки на производители на еноцианин.

(2) При условията на ал. 1, т. 3 лицата не предават вторичните продукти за дестилация в съотношение, равно на доставеното количество винени утайки.

Чл. 43д. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Член 43б се прилага и чрез доставка на вино на производители на винен оцет.

(2) Производителите на вино, предназначено за пряка консумация, се освобождават от задължението за предаване на вторичните продукти за дестилация с количеството алкохол, съдържащо се в предоставеното от тях за производство на оцет вино.

Чл. 43е. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Физическите и юридическите лица, които получават вторични продукти в резултат на преработка на грозде по начин, различен от винопроизводство, са длъжни да ги предадат за дестилация по реда на чл. 43б, ал. 1 и 2.

Чл. 43ж. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Контролът по изпълнението на задължението за предаване на вторичните продукти за дестилация, както и контролът за съответствието на количеството алкохол, съдържащо се във вторичния продукт по чл. 43в, ал. 1, 2 и 3, се извършва от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

(2) Физико-химичен анализ на вторичните продукти се извършва от акредитирани лаборатории.

(3) Условията и редът за предаването на вторичните продукти, изискванията, на които трябва да отговарят, сроковете за предаване и контролът върху тях се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 43з. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Задължителната дестилация се извършва от физически или юридически лица, притежаващи удостоверение за регистрация като дестилерия или регистрация като производител на спирт, дестилати и спиртни напитки, издадено от министъра на икономиката и енергетиката или от оправомощен от него заместник-министър.

(2) За издаване на удостоверение за регистрация на дестилерия се подава заявление в Министерството на икономиката и енергетиката по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. актуално удостоверение за търговска регистрация на производителя, издадено до един месец преди подаване на заявлението;

2. нотариално заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация, удостоверение от съответната териториална дирекция към Националната агенция по приходите за липса на данъчни задължения и декларация с нотариална заверка на подписа от лицето за липса на други публични задължения;

3. скица на недвижимия имот и план на производствените помещения и мощности, удостоверяващи физическото разделяне на обектите за дестилация и обектите за винопроизводство;

4. нотариално заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

5. нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

6. техническа справка за производствените обекти и складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително на съдовете и техния обем;

7. копие на заверена по реда на чл. 40а техническа спецификация за производство на продуктите по чл. 43р, ал. 1;

8. нотариално заверена декларация от лицето, че не е санкционирано през последната година с влязло в сила наказателно постановление за извършване на дестилация без регистрация;

9. списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по ал. 5;

10. документ за платена такса за издаване на удостоверение за регистрация на дестилерия в размер, определен с тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните такси.

(4) В 7-дневен срок от получаването на документите по ал. 3 оправомощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката извършват проверка на обекта, посочен в заявлението.

(5) Редът за регистриране на дестилерии се урежда с наредба на министъра на икономиката и енергетиката. В наредбата се уреждат и условията, при които се осъществява дестилацията, оценката на обема алкохол, съдържащ се в крайния продукт, както и видът и начинът за водене на технологични дневници за регистрираните дестилерии.

Чл. 43и. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по подадените документи министърът на икономиката и енергетиката или оправомощен от него заместник-министър издава или отказва издаването на удостоверение за регистрация на дестилерия.

Чл. 43к. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Министърът на икономиката и енергетиката или оправомощен от него заместник-министър отказва издаването на удостоверение за регистрация на дестилерия, когато:

1. не са представени документите по чл. 43з, ал. 3, т. 1 - 9;

2. заявлението за получаване на удостоверение за регистрация на дестилерия е подадено преди изтичането на 6 месеца от отказа на министъра на икономиката и енергетиката или на оправомощен от него заместник-министър за неговото издаване, освен ако отказът е бил отменен от съда като незаконосъобразен;

3. има съществени несъответствия между представените документи и констатираните при проверката по чл. 43з, ал. 4 условия за производство.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да се обжалва по правилата на административното производство.

Чл. 43л. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Възникналите права от регистрацията на дестилерията не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

Чл. 43м. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) При промяна в обстоятелствата по чл. 43з, ал. 3 лицето, притежаващо удостоверение за регистрация на дестилерия, е длъжно в 7-дневен срок да подаде в Министерството на икономиката и енергетиката заявление, придружено с документи, удостоверяващи промяната.

Чл. 43н. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Регистрацията на дестилерия се заличава:

1. по заявление на лицето;

2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице или едноличния търговец;

3. при смърт на физическото лице.

(2) Министърът на икономиката и енергетиката или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за заличаване регистрацията на дестилерията в 14-дневен срок от получаването на заявлението за заличаване или от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 3.

Чл. 43о. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Регистрацията се заличава при:

1. повторно нарушаване на условията за издаване на удостоверение за регистрация на дестилерия;

2. липса на дневници по чл. 43з, ал. 5;

3. вписване на неверни данни или невписване на данни в дневниците;

4. непредставени декларации за стоковата наличност съгласно съответното приложение към наредбата по чл. 36 за произведените спирт и дестилати;

5. невъзможност технологично да изпълнява поетите задължения;

6. констатиране, че удостоверението за регистрация на дестилерия е издадено въз основа на неверни данни.

Чл. 43п. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Министерството на икономиката и енергетиката създава и поддържа публичен електронен регистър на дестилериите на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката и информира Европейската комисия.

Чл. 43р. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Чрез задължителна дестилация могат да бъдат произведени само следните продукти:

1. неутрален етилов алкохол в съответствие с определението и показателите съгласно наредбата по чл. 36;

2. спиртни напитки, получени чрез дестилация от трапезно вино или гроздови джибри в съответствие с определенията в наредбата по чл. 36 за винена, гроздова или джиброва ракия;

3. дестилат или суров алкохол с алкохолно съдържание най-малко 52 обемни процента, който може да бъде използван за:

а) производство на спиртни напитки;

б) преработка в един от продуктите по т. 1 и 2, с изключение на етилов алкохол, получен от гроздови джибри;

в) производство на етилов алкохол за индустриални цели;

4. продукт, получен чрез дестилация, с минимално алкохолно съдържание 92 обемни процента.

(2) Продуктите по ал. 1, т. 3 могат да бъдат използвани за производство на спиртни напитки, етилов алкохол за индустриални цели, както и да бъдат преработвани в един от продуктите по ал. 1, т. 1 и 2, с изключение на етилов алкохол, получен от гроздови джибри.

(3) Контролните органи на Министерството на икономиката и енергетиката осъществяват контрола по дестилацията.

Чл. 43с. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Лице, което притежава удостоверение за регистрация на дестилерия, е длъжно да регистрира и заверява в Министерството на икономиката и енергетиката технологични дневници по чл. 43з, ал. 5.

(2) Лице, което притежава удостоверение за регистрация на дестилерия, има право да поиска от Министерството на икономиката и енергетиката вземането на проби от обявените в дневниците количества крайни продукти с цел установяване на съответствие с регистрираните технически спецификации от регистрираната дестилерия. Лицето е длъжно да представи взетите проби за изпитване в акредитираната лаборатория на Националния институт за изследване на вината и спиртните напитки.

(3) Лабораторните изследвания за нуждите на държавния контрол са за сметка на Министерството на икономиката и енергетиката.

Раздел II.

Доброволна и кризисна дестилация (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз)

Чл. 43т. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Всеки производител има право да извършва дестилация на трапезно вино и вино, годно за производство на трапезно вино.

(2) Дестилацията на трапезно вино и вино, годно за производство на трапезно вино, се открива всяка винарска година на 1 септември.

(3) Производителите, които извършват доброволна дестилация, представят ежегодно до 20 август декларация за предаденото за дестилация вино на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

(4) Количеството вино, което всеки производител на вино има право да дестилира, не може да надвишава 40 на сто от най-голямото количество вино, произведено и декларирано през предходните три винарски години.

Чл. 43у. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Кризисна дестилация може да се прилага при излишъци на пазара на вино и/или при проблеми, свързани с качеството на произведените вина.

Чл. 43ф. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Кризисната дестилация е доброволна и може да бъде ограничена до определени категории вина и/или определени производствени райони.

(2) При условия, определени с наредба на министъра на земеделието и храните, кризисната дестилация може да се прилага и за качествени вина.

Глава седма.

ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ВИНА, СПИРТНИ НАПИТКИ И ДРУГИ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

Раздел I.

Предлагане на пазара на вина, спиртни напитки и други лозаро-винарски продукти на територията на страната

Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) На пазара се предлагат безопасни вина, спиртни напитки и продукти от грозде и вино, които отговарят на изискванията на нормативните актове, а по отношение на спиртните напитки и на техническите спецификации на производителите.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Забранява се предлагането на пазара на качествени вина, произведени в определен район, които не притежават сертификат за произход и контролен номер, и на гроздови ракии и бренди, които не притежават сертификат за автентичност.

(3) При производството, съхранението, превоза и търговията с вина, спиртни напитки, напитки и продукти от грозде или вино се разрешава използването на съдове и съоръжения, изработени или вътрешно покрити само с материали, разрешени за контакт с хранителни продукти.

Чл. 44а. (**) (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) (1) Забранява се продажбата на наливни (небутилирани) спиртни напитки.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за продажби между регистрирани производители на спиртни напитки.

(3) Забранява се опаковането (бутилирането) и продажбата на ракии и други спиртни напитки в пластмасови опаковки.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага за продажба на спиртни напитки в опаковки (бутилки) до 0,5 литра.

Чл. 45. Министерският съвет приема наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино.

Раздел II.

Предлагане на вина, спиртни напитки и лозаро-винарски продукти за пряка консумация

Допустими стойности на общото съдържание на серен диоксид

Чл. 46. (1) При предлагането на вина за пряка консумация общото съдържание на серен диоксид в тях не трябва да надвишава:

1. сто и шестдесет милиграма на литър за червените вина;

2. двеста и десет милиграма на литър за белите вина и за вино розе.

(2) Максималното общо съдържание на серен диоксид за вината с остатъчна захар, изразена като инвертна захар, равна или по-висока от 5 грама на литър, не трябва да надвишава:

1. двеста и десет милиграма на литър за червените вина;

2. двеста и шестдесет милиграма на литър за белите вина и за вино розе.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За отделни качествени вина, произведени в определен район максималното общо съдържание на серен диоксид се определя с наредбата по чл. 8, ал. 11.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) При неблагоприятни природно-климатични условия по предложение на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара, за вината, произведени на територията на Република България, може да бъде разрешено увеличаване на максималното общо съдържание на серен диоксид най-много с 40 милиграма на литър при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 26, ал. 1.

Допустими стойности на съдържание на летливи киселини

Чл. 47. (1) Съдържанието на летливи киселини, изразени като оцетна киселина, не може да надвишава:

1. осемнадесет милиеквивалента на литър (1,08 грама/литър) за частично ферментиралата гроздова мъст;

2. осемнадесет милиеквивалента на литър (1,08 грама/литър) за белите вина и за вино розе;

3. двадесет милиеквивалента на литър (1,2 грама/литър) за червените вина.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) За качествени вина, произведени в определен район и за регионални вина, които са отлежали най-малко две години или са получени по специални методи, както и за вина с общо алкохолно съдържание, равно или повече от 13 обемни процента, могат да се предвидят други стойности на максимално съдържание на летливи киселини при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 26, ал. 1.

Предлагане на вина и спиртни напитки за пряка консумация

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) За пряка консумация могат да се предлагат само трапезни вина, качествени вина, произведени в определен район, пенливи, искрящи, пенливи-газирани, искрящи-газирани, специални вина, гроздов сок и разрешените по чл. 37 спиртни напитки.

(2) Не се разрешава производството на вино или на друга напитка, предназначена за пряка консумация, от винени утайки и от джибри - местни и от внос. Разрешава се използването на винена утайка и джибри - местни и от внос, за производството на спирт, ракия или пикет.

(3) Пикетът може да се използва единствено за дестилация.

(4) Подсилените вина - местни и от внос, могат да се използват единствено за дестилация.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Не се разрешава производството на концентрирана гроздова мъст, ректифицирана гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, спиртована гроздова мъст, на вино, годно за производство на трапезно вино, на трапезно вино, качествено вино, произведено в определен район, ликьорно вино, пенливо и специално вино, от грозде на сортове лози, различни от класифицираните, освен в случаи, определени в наредбата по чл. 24, ал. 1.

Чл. 50. Забранява се продажбата за пряка консумация и предлагането на пазара на вина и продукти от вино и грозде, за чието производство са били използвани неразрешени от закона и наредбата по чл. 26, ал. 1 енологични практики и обработки.

Условия за внос и предлагане на вина, спирт, дестилати, спиртни напитки и други продукти от грозде и вино, произведени в други страни (Загл. доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.)

Чл. 51. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Внасяните в страната вина, спирт, дестилати, спиртни напитки и продукти от грозде и вино трябва да отговарят на следните условия:

1. да са в съответствие с изискванията за производство и търговско предлагане в страната на произхода, което се установява с атестация, издадена от официален орган в страната на произхода; продуктите, предназначени за пряка консумация, трябва да са придружени и от анализно свидетелство, издадено от специално оторизиран орган в страната на произхода;

2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) вината, предназначени за пряка консумация, с изключение на ликьорните и пенливите, трябва да имат действително алкохолно съдържание не по-малко от 9 обемни процента и не повече от 15 обемни процента и обща киселинност, изразена като съдържание на винена киселина, не по-малко от 3,5 грама на литър;

3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) ликьорните вина, предназначени за пряка консумация, трябва да имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 15 обемни процента, но не повече или равно на 22 обемни процента.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г., разпоредбата относно вноса на спирт, дестилати и спиртни напитки не се прилага за държави - членки на Европейския съюз, от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Забранява се вносът на вина, спирт, дестилати и спиртни напитки без оригинала от атестацията от органа по ал. 1, т. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.,разпоредбата относно вноса на спирт, дестилати и спиртни напитки не се прилага за държави - членки на Европейския съюз, от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Внасяните в страната вино и продукти от грозде и вино от страни извън Европейския съюз трябва да се придружават с документ VI-1, заверен от компетентен орган в страната на произхода.

(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) По отношение на вината изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното със заповед определя списък на официалните органи по ал. 1, т. 1 и по ал. 3, който се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на официалната интернет страница на агенцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) По отношение на спирта, дестилатите и спиртните напитки министърът на икономиката и енергетиката или оправомощен от него заместник-министър със заповед определя списък на официалните органи по ал. 1, т. 1, който се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на официалната интернет страница на министерството.

Износ на вина и продукти от грозде и вино

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.)

Глава осма.

ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ КАМАРИ И КОНТРОЛ

Раздел I.

Междупрофесионални организации

Национална и регионални представителни междупрофесионални организации

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Междупрофесионалната организация на производителите, преработвателите, търговците на грозде, вино и продукти от грозде и вино са Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) и Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Националната лозаро-винарска камара и Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки имат за цел подпомагане и защита на общите интереси на своите членове, защита и контрол на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните продукти и развитие на лозарството и винопроизводството.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Националната лозаро-винарска камара и Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки са юридически лица със седалища София.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Националната лозаро-винарска камара и Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки приемат устав за устройството и дейността си.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Регионалните лозаро-винарски камари са юридически лица със седалища и териториален обхват, определени от общото събрание на Националната лозаро-винарска камара, и осъществяват дейността си при спазване на решенията на общото събрание на Националната лозаро-винарска камара.

(6) Право на наименование "Регионална лозаро-винарска камара" имат само юридически лица, отговарящи на условията по този закон.

Чл. 53. Националната лозаро-винарска камара има следните функции:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) участва в изготвянето на стратегията по чл. 1, ал. 4;

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) изготвя годишен доклад за състоянието на лозарството и винарството в страната и го представя на министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката и енергетиката и на министъра на финансите;

3. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с лозаро-винарския сектор;

4. изготвя становища по нормативните актове, свързани с лозарството и винопроизводството;

5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) предлага на Министерството на земеделието и храните начини за разпределяне на средства от Държавен фонд "Земеделие" за развитие и подпомагане на лозарството;

6. обобщава постъпилата от регионалните лозаро-винарски камари информация и в случай на необходимост прави предложения до Министерския съвет за намеса на държавата на лозаро-винарския пазар;

7. одобрява вътрешните правила, приети от регионалните лозаро-винарски камари;

8. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) разработва и приема задължителни за регистрираните винопроизводители добри практики за производство и предлагане на пазара на вино и на продукти от грозде и вино;

9. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) разработва и предлага за одобрение от министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката и енергетиката ръководство за прилагане на добри практики и управление на безопасността на продуктите при производството и търговията с винено грозде, вино, спиртни напитки и други продукти от грозде или вино;

10. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) създава и поддържа национален регистър на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино;

11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) участва в микрорайонирането на лозарския потенциал;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) прави предложения за утвърждаване на качествени вина от определен район по реда на наредбата по чл. 8, ал. 7;

13. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) утвърждава състава на регионални дегустационни комисии, които извършват органолептичен анализ и оценка на вина, гроздови ракии и бренди, по ред, определен с правилника по чл. 34, ал. 3;

14. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) прави предложения за допълване и промяна на специализираните карта и регистър за лозята;

15. (предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) осъществява контрол върху дейността на регионалните лозаро-винарски камари по отношение на издаването на сертификати за произход на качествени вина с наименование за произход на производителите на вино и на сертификати за автентичност на производителите на гроздова ракия и бренди и налага предвидените в устава на НЛВК санкции;

16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) участва в спорове по защита на качеството и произхода на вината, когато е упълномощена от членовете си;

17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) контролира актовете на регионалните лозаро-винарски камари по отношение на съответствието им с устава на НЛВК и с решенията на общото събрание;

18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) изпълнява и други функции, възложени със закон.

Чл. 54. Членове на НЛВК могат да бъдат:

1. регионални лозаро-винарски камари;

2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) физически и юридически лица, които са собственици или обработват лозя с площ над 100 дка или са производители на вино и лозаро-винарски продукти с общ обем над 250 хил. литра годишно, или са търговци на вино и лозаро-винарски продукти с годишен оборот над 2 млн. литра;

3. научни лозарски и/или винарски организации;

4. производители на лозов посадъчен материал, както и други лица, които съдействат или допринасят за развитието на лозарството, производството и търговията с вина в Република България.

Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Членове на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки могат да бъдат:

1. физически и юридически лица, които са производители, вносители и/или търговци на спиртни напитки;

2. научни организации, училища, специализирани лаборатории, институти и други организации;

3. производители на лозов посадъчен материал, както и други лица, които съдействат или допринасят за развитието на производството и търговията на спиртни напитки в Република България.

Чл. 55. (1) Общото събрание на НЛВК се състои от представители на регионалните лозаро-винарски камари по определена в устава на камарата норма на представителство и от упълномощени представители на останалите лица по чл. 54.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министърът на земеделието и храните, министърът на икономиката и енергетиката, министърът на финансите и министърът на здравеопазването могат да участват в работата на общото събрание на НЛВК със съвещателен глас.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Националната лозаро-винарска камара създава и поддържа национален регистър на всички производители на винено грозде, производители на вино и продукти от грозде и вино.

(2) Условията и редът за регистриране се определят в наредбата по чл. 40, ал. 8. Националната лозаро-винарска камара не може да откаже вписване в регистъра на лица, които отговарят на условията, предвидени в наредбата.

(3) Само лицата, регистрирани по ал. 2, могат да се ползват от преференциите за лозарството и винарството, предоставени по този закон.

Чл. 57. (1) Членове на регионалната лозаро-винарска камара могат да бъдат:

1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) собственици на лозя и маточници, които са разположени на територията на регионалната лозаро-винарска камара, обединени в лозаро-винарски дружества с обща площ не по-малко от 100 дка;

2. юридически и физически лица, производители на лозов посадъчен материал;

3. лица, които не попадат в кръга на лицата по т. 1 и обработват лозя, които се намират на територията на регионалната лозаро-винарска камара, членове на лозаро-винарски дружества;

4. лозаро-винарски кооперации, осъществяващи дейността си на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

5. производители на вина и лозаро-винарски продукти с общ обем на производство не по-малко от 100 хил. л годишно, които осъществяват дейността си на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

6. търговци на грозде, вина и лозаро-винарски продукти, които в рамките на една календарна година са изкупили не по-малко от 200 т грозде или 150 хил. л вино;

7. лица с агрономическо образование;

8. лица, които съдействат или допринасят за развитието на лозарството, производството и търговията с вина в Република България.

(2) Лицата по ал. 1, които притежават, обработват лозя или осъществяват дейността си на територията на повече от една регионална лозаро-винарска камара, са членове на съответните регионални лозаро-винарски камари.

Чл. 58. Регионалната лозаро-винарска камара за територията, на която функционира:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) приема професионални правила за лозарство, които се утвърждават от НЛВК;

2. подпомага общинските съвети, централните и териториалните органи на изпълнителната власт при разработването на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, включително и по въпросите на благоустройството и развитието на земеделските и лозарските райони и населените места;

3. дава предписания на собствениците, които са оставили насажденията си необработени, за провеждане на необходимите антиерозийни и растителнозащитни мероприятия и за обработка на лозовите насаждения; в случай че предписанията не бъдат изпълнени, регионалната лозаро-винарска камара може:

а) да проведе за сметка на собственика нужните мероприятия с цел опазване на останалите лозови насаждения, или

б) да организира обработката на лозовите насаждения, прибирането и реализацията на реколтата, като отношенията между собствениците и регионалната лозаро-винарска камара се уреждат по общия исков ред;

в) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) ако собственикът на лозовите насаждения не може да бъде открит или в продължение на две години след предписанието не полага необходимите грижи за тяхната обработка с цел опазване на останалите насаждения от заболяване или унищожаване и предпазване на останалите членове от излишни разходи по задължителната обработка на изоставеното насаждение, регионалната лозаро-винарска камара предлага на министъра на земеделието и храните да разпореди изкореняването на насаждението за сметка на собственика; актът, с който се разпорежда изкореняването, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс;

4. дава становище при промяна на предназначението на земеделска земя, която е била определена за лозарство; при възстановяване на предназначението на земята отново за лозарство областната земеделска служба е длъжна да изиска съгласието на регионалната лозаро-винарска камара;

5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) формира регионални дегустационни комисии за извършване на органолептична оценка на вина, гроздови ракии и бренди;

6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) издава сертификат за произход на грозде, предназначено за производство на качествени вина, произведени в определен район; сертификат за произход на качествени вина, произведени в определен район, и сертификат за автентичност на производителите на гроздова ракия и бренди; формата и съдържанието на сертификатите и редът за издаването им се уреждат с наредбите по чл. 8, ал. 11 и чл. 36; сертификат за произход на грозде се издава и когато гроздето е предназначено за производство на трапезни и регионални вина.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Регионалните лозаро-винарски камари приемат професионални правила в съответствие с изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове, с които се определят нормите за целесъобразно засаждане и обработка, за реда на засаждане, за единна растителна защита на лозята, за гроздобер, както и други професионални изисквания, в областта на лозарството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Професионалните правила, определени от съответната регионална лозаро-винарска камара, се прилагат за всички терени, които са включени в специализираните карта и регистър за лозята.

(3) В случай че професионалните правила противоречат на професионалните изисквания, НЛВК не утвърждава правилата и дава указания и препоръки, които са задължителни за регионалните лозаро-винарски камари. Ако НЛВК в срок до 30 дни от изпращането на правилата не даде указания и препоръки до регионалните лозаро-винарски камари, се счита, че правилата са утвърдени.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Професионалните правила се съобщават на заинтересуваните лица, на кметовете на общините и на териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното чрез обява, поставена на определено за целта място в съответната община и публикувана най-малко в един местен вестник. Професионалните правила влизат в сила 15 дни след обявяването им.

Чл. 60. (1) Регионалната лозаро-винарска камара контролира спазването на професионални правила. При констатиране на нарушаването им регионалната лозаро-винарска камара може да задължи нарушителя да извърши или да не извършва определени действия.

(2) При нарушаването на професионалните правила от страна на лица, които не са членове на регионалната лозаро-винарска камара, тя може да отправи предупреждение за прекратяване на неправомерното поведение, както и да предпише извършването на действия, съобразени с професионалните правила.

Чл. 61. Регионалната лозаро-винарска камара изпълнява и други функции, възложени със закон.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) За стимулиране на развитието на лозарството по предложение на регионалната лозаро-винарска камара министърът на земеделието и храните - за земите от държавния поземлен фонд, и общинският съвет - за земите от общинския поземлен фонд, предоставят земи за дългосрочно ползване за лозарство.

(2) Срокът за предоставяне на земи по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 35 години.

Чл. 63. (1) Държавните контролни органи и НЛВК си сътрудничат и взаимно се информират за резултатите от контролната си дейност.

(2) Органите на местното самоуправление, централните и териториалните органи на изпълнителната власт взаимодействат с органите на НЛВК и с регионалната лозаро-винарска камара за постигане на целите на закона. В рамките на това сътрудничество те си предоставят необходимата информация.

(3) При разработването на проекти на нормативни актове, свързани с лозаро-винарския сектор, компетентните държавни органи изискват становището на НЛВК.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За дейностите по чл. 53, т. 10 и чл. 58, т. 5 и 6 регионалните лозаро-винарски камари събират такси, чийто размер се определя в тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Раздел II.

Контрол

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министърът на земеделието и храните, министърът на икономиката и енергетиката, както и всяко заинтересувано лице могат да обжалват незаконосъобразните решения на НЛВК и на регионалната лозаро-винарска камара по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) За осъществяване на контрол по спазването на изискванията на закона по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздова мъст, продуктите от грозде и вино и вината се създава Изпълнителна агенция по лозата и виното към министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Министерският съвет приема правилник за устройството, структурата, организацията и дейността на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) (1) За осъществяване на контрол на лозарския потенциал Изпълнителната агенция по лозата и виното:

1. извършва проверки на място за съответствието на данните от декларациите за местонахождение на лозарските имоти, за реколта, за производство, за съхранявани количества;

2. извършва проверки на място за съответствието на данните от декларациите за изкореняване, засаждане и презасаждане на винени сортове лози;

3. извършва документални проверки и проверки на място за спазването на реда на засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване на лозовите насаждения;

4. следи динамиката на зреене на гроздето.

(2) За осъществяване на контрола на производството и търговията на вина и продукти от грозде и вино Изпълнителната агенция по лозата и виното:

1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) извършва документални проверки и проверки на място за спазване на разрешените енологични практики и обработки, както и на приетите от НЛВК и задължителни за винопроизводителите добри практики за производство и предлагане на пазара на вино и на продукти от грозде и вино;

2. извършва проверки на място за съответствие на условията за производство в акта за утвърждаване на качествено вино, произведено в определен район;

3. извършва проверки на място за съответствие на условията за производство в акта за утвърждаване на регионално вино;

4. извършва документални проверки и проверки на място за верността на вписванията в дневниците за водене на технологичния процес и съответствието им с придружителните документи и стоковата наличност;

5. взема проби за физико-химичен и микробиологичен анализ и за органолептична оценка;

6. извършва физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина, произведени в определен район, и на вина, предназначени за износ;

7. определя и дава контролен номер на качествените вина, произведени в определен район, и следи за правилното му използване;

8. извършва проверки за спазването на изискванията за означаването и търговското представяне на вината и продуктите от грозде и вино;

9. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) извършва проверки за спазване изискванията за издаване на придружителни документи за превоз на грозде, вино и продукти от грозде и вино.

(3) За осъществяване целите на контрола по ал. 1 и 2 длъжностните лица на Изпълнителната агенция по лозата и виното имат право на свободен достъп до:

1. лозовите насаждения;

2. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) обектите за производство, съхранение и търговия на вино и продукти от грозде и вино, включително и търговски обекти за търговия на едро и дребно;

3. транспортните средства, превозващи грозде, вино и продукти от грозде и вино;

4. дневниците за водене на технологичния процес, счетоводните и други документи, необходими за целите на контрола, като могат да изискват заверени копия от тях.

(4) Длъжностните лица на Изпълнителната агенция по лозата и виното могат да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания.

Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Длъжностните лица на Изпълнителната агенция по лозата и виното са длъжни:

1. да установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;

2. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона;

3. да дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;

4. да опазват служебната, производствената и търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й;

5. да уведомяват съответния специализиран орган за контрол, когато е налице нарушение на друг нормативен акт.

Чл. 66в. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното и другите контролни органи си сътрудничат и взаимно се информират за резултатите от контролната си дейност.

(2) Органите на местното самоуправление, централните и териториалните органи на изпълнителната власт си взаимодействат с Изпълнителната агенция по лозата и виното. В рамките на това сътрудничество те си предоставят необходимата информация.

(3) Министерският съвет приема наредба за контрола и координация на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки.

(4) Министърът на земеделието и храните внася ежегодно до 31 март за одобрение в Министерския съвет доклад за извършения контрол съгласно изискванията на наредбата по ал. 3 и за състоянието на лозаро-винарския сектор.

Чл. 66г. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Контролът за изпълнение на изискванията по чл. 39а и 39б се извършва от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Глава девета.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЛОЗАРСТВОТО

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на НЛВК в годишната програма предвижда финансиране от Държавен фонд "Земеделие" на следните дейности:

1. осигуряването на лозов посадъчен материал и създаването на пепиниерски стопанства;

2. създаването на нови лозови насаждения;

3. закупуването на техника и материали за провеждане на агротехнически мероприятия в съществуващите и новосъздадените лозови насаждения, маточници и пепиниерски стопанства;

4. микрорайонирането на лозарството;

5. създаването на лозаро-винарски кооперации и сдружения;

6. целеви и комплексни проекти за развитие на лозарски райони и райони с лозарски потенциал;

7. стабилизирането на пазара на грозде с цел защита на доходите на лозарите.

(2) За финансиране на дейностите по ал. 1 се набират средства от:

1. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

2. петдесет на сто от глобите, санкциите и отнеманията в полза на държавата по този закон след приспадане на направените разходи;

3. дарения, помощи и други привлечени средства;

4. средства от международни финансови институции, организации и програми;

5. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

6. вноските по чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители, дължими от лицата, регистрирани по чл. 40, ал. 1.

(3) Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" ежегодно представя информация на НЛВК за начина на разходване на средствата по ал. 2.

Глава девета.

"А" ФОНД "БЪЛГАРСКО ВИНО" (НОВА - ДВ, БР. 16 ОТ 2004 Г.)

Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) (1) Към Националната лозаро-винарска камара се създава фонд "Българско вино" при условия и по ред, определени с устава на камарата.

(2) Средствата от фонда се използват за провеждане на рекламни кампании, финансиране на участия в панаири и изложения, организиране на промоции и всякакви други дейности, имащи за цел популяризиране на българското вино в страната и в чужбина.

(3) Средствата на фонда се набират от:

1. доброволни годишни вноски на производителите на вино в размер, определен от общото събрание на Националната лозаро-винарска камара, внесени в срок до 31 март на съответната година;

2. средства от Националната лозаро-винарска камара;

3. (в сила до 31 декември 2006 г.) ежегодна целева субсидия, отпусната от Държавен фонд "Земеделие" в размер, който е равен на сумата, набрана от доброволните вноски по т. 1;

4. дарения, помощи и други привлечени средства.

(4) Управлението и контролът по разходването на средствата по ал. 3 се извършва съвместно от представители на Държавен фонд "Земеделие" и управителния съвет на Националната лозаро-винарска камара.

Глава десета.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Който произвежда, рекламира, предлага за продажба или продава фалшиви, развалени или токсични вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки при производството на които не са спазени изискванията на наредбата по чл. 26, ал. 1, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 30 000 до 100 000 лв.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Който държи с цел производство или продажба в помещения за производство, преработка, складиране, опаковане или в транспортни средства вина, продукти от вино и грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки, за които се установи, че са фалшиви, развалени или токсични, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 30 000 до 100 000 лв.

Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Който държи с цел производство или продажба в помещения за производство, преработка, складиране, опаковане или в транспортни средства продукти и/или средства, които служат за фалшифициране на вината, продуктите от вино и грозде, спирта, дестилатите и спиртните напитки, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 30 000 до 100 000 лв.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Който превозва, продава или предлага за консумация вина, спиртни напитки и други лозаро-винарски продукти, за които не са спазени установените изисквания за превозване, означаване и търговско представяне на вината, спирта, дестилатите, спиртните напитки и други продукти от грозде и вино или при вноса им не са спазени изискванията на чл. 51, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Който при означаването на вината, продуктите от грозде и вино и спиртните напитки използва чуждо име на производител или бутилировчик, както и чуждо седалище, адрес на управление на фабрика, завод, изба или друга стопанска единица, се наказва с глоба от 30 000 до 100 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 50 000 до 150 000 лв.

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Който подправя имена, подписи, букви, цифри, серийни номера, емблеми, партидни номера върху етикетите, търговските книжа, транспортните и придружителните документи и амбалажа, се наказва с глоба от 5000 до 15 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 15 000 до 50 000 лв.

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Който използва търговска марка, знаци или други означения върху етикетите, опаковката, амбалажа на вината, продуктите от грозде и вино и спиртните напитки, от които се създава представа за местен продукт или за продукт от внос, а са означени с неистински произход, се наказва с глоба от 30 000 до 100 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 50 000 до 150 000 лв.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Който предлага за продажба или за консумация вино, напитки и продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, които са закупени от нерегистрирани производители, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.

Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Който произвежда спирт, дестилати и/или спиртни напитки, без да е вписан в регистрите по чл. 40, ал. 3 и чл. 43п, се наказва с глоба от 30 000 до 100 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция в размер от 50 000 до 150 000 лв.

Чл. 75б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Който произвежда ракия, без да е вписан в специалния раздел на регистъра по чл. 40, ал. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв.

Чл. 76. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Който наруши разпоредбите по чл. 22, 22б, 23, 23а, 23б, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 40б, 41, ал. 3, 41а, 41б, 42, 43, 43а, 43б, 43в, 43е, 43ж, 43з, 43м, 43р, 43с, 44, 45, 48, 49 и 50 или императивните разпоредби на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.

Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Който опакова (бутилира) и/или продава ракии и други спиртни напитки в нарушение на чл. 44а, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 77. (1) При повторно извършване на нарушенията по чл. 68-76 глобите или имуществените санкции се налагат в двоен размер.

(2) Повторно е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение по един и същи член по тази глава.

Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Заповедта по чл. 23б, ал. 4 се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица, упълномощени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

(2) Със заповедта се определя начинът на изпълнението й.

(3) Заповедта може да се обжалва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Ако заповедта за изкореняване не се изпълни доброволно, тя се изпълнява принудително от органите на Изпълнителната агенция по лозата и виното самостоятелно или съвместно с лица, на които това е възложено от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Принудителното изкореняване е за сметка на нарушителя. Дължимите суми се събират от длъжниците по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 78. Стоките - предмет на нарушенията, материалите и съоръженията, послужили за извършването на нарушенията по чл. 68-70, се отнемат в полза на държавата.

Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Нарушенията се установяват от длъжностни лица на министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката и енергетиката, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, председателя на Комисията за защита на потребителите, както и от министрите на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването, на финансите, на транспорта, на вътрешните работи и на околната среда и водите, съобразно компетентността, предоставена им със закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Наказателните постановления се издават от органите по ал. 1, или от упълномощените от тях длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Лозарски терен" е земеделска земя, подходяща за отглеждане на лозя.

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) "Лозарски масив" е един или няколко кадастрални района с еднородни и специфични природни условия, с насаждения с характерен за масива сортов състав и технология на отглеждане и с установени лозаро-винарски традиции.

3. "Лозарски микрорайон" е съвкупност от два и повече лозарски масива.

4. "Лозарски район" е съвкупност от два и повече лозарски микрорайона.

4а. (нова - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) "Лозарско стопанство" е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.

4б. (нова - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) "Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози" е съвкупност от права на засаждане, попълвана и управлявана с цел регулиране на лозарския потенциал.

4в. (нова - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) "Лозарски имот" е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.

5. "Маточник" е лозово насаждение, предназначено за производство на подложкови резници или калеми.

6. "Прясно грозде" е плодът на лозата, намиращ се в технологична зрялост, годен да бъде преработен и да претърпи алкохолна ферментация.

7. "Гроздова мъст" е течен продукт от прясно грозде, получен по естествен начин или с физични средства, притежаващ действително алкохолно съдържание, непревишаващо 1 обемен процент.

8. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) "Частично ферментирала гроздова мъст" е течен продукт, произхождащ от ферментацията на гроздова мъст, притежаващ действително алкохолно съдържание, повече от 1 обемен процент и по-ниско от три пети от общото му алкохолно съдържание.

9. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) "Частично ферментирала гроздова мъст, получена от презряло грозде" е течен продукт, получен от презряло грозде с общо съдържание на захар минимум 272 грама на литър, претърпял частична алкохолна ферментация, вследствие на която има естествено и действително алкохолно съдържание не по-малко от 8 обемни процента.

10. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) "Спиртована гроздова мъст (мистел)" е течен продукт, притежаващ действително алкохолно съдържание, равно или повече от 12 обемни процента и по-малко от 15 обемни процента, и получен чрез добавяне към неферментирала гроздова мъст, притежаваща естествено алкохолно съдържание не по-малко от 8,5 обемни процента и произхождаща от грозде на разрешени или препоръчани сортове лози на:

а) неутрален алкохол от винен произход, включително алкохол - резултат от дестилацията на продукт, получен от сухо грозде, имащ алкохолно съдържание по-малко от 80 обемни процента;

б) неректифициран продукт, произхождащ от дестилацията на вино, имащ действително алкохолно съдържание не по-малко от 52 обемни процента и не повече от 80 обемни процента.

11. "Концентрирана гроздова мъст" е продукт, получен чрез частично дехидратиране на гроздова мъст, извършено по всички разрешени методи, различни от директно нагряване, така че рефрактометрично определената плътност при температура 20 градуса С да не бъде по-ниска от 50,9 процента. Продуктът да произхожда изключително от грозде на класифицирани сортове лози и да притежава действително алкохолно съдържание, ненадвишаващо 1 обемен процент.

12. "Концентрирана ректифицирана гроздова мъст" е продукт, получен чрез частично дехидратиране на гроздова мъст, извършено по всички разрешени методи, различни от директно нагряване, така че рефрактометрично определената плътност при температура 20 градуса С да не бъде по-ниска от 61,7 процента. Суровината за получаване на продукта да е претърпяла разрешените обработки по намаляване на киселинното съдържание и отстраняване на другите компоненти освен захарта. Суровината да произхожда изключително от класифицирани сортове лози и да притежава действително алкохолно съдържание, ненадвишаващо 1 обемен процент.

13. "Гроздов сок" е течен неферментирал продукт с действително алкохолно съдържание, ненадвишаващо 1 обемен процент, получен чрез подходяща обработка, предназначен за консумация. Гроздовият сок е получен:

а) от прясно грозде или гроздова мъст;

б) чрез рехидратация на концентрирана гроздова мъст или на концентриран гроздов сок.

14. "Концентриран гроздов сок" е гроздов сок, получен чрез частично дехидратиране на гроздов сок, извършено по всички разрешени методи, различни от директно нагряване, така че рефрактометрично определената плътност при температура 20 градуса С да не бъде по-ниска от 50,9 процента, и има действително алкохолно съдържание, ненадвишаващо 1 обемен процент.

15. "Младо вино в процес на ферментация" е вино, чиято алкохолна ферментация не е приключила и което не е отделено от винените утайки.

16. "Вино, годно за производство на трапезно вино" е вино, произхождащо изключително от грозде на класифицирани сортове лози, притежаващо естествено алкохолно съдържание най-малко 7,5 обемни процента.

17. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) "Винен оцет" е оцетът, получен изключително чрез оцетно-киселата ферментация на вино и/или пикет и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина.

18. "Винени утайки" са утайките, които се отделят в съдовете, съдържащи гроздова мъст или вино след ферментацията, при съхранение или след извършване на разрешена обработка, така както и утайките, получени след филтриране или центрофугиране на продукта.

19. "Гроздови джибри" са твърдият остатък от пресоването на прясно, ферментирало или неферментирало грозде.

20. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) "Здрави и с приемливо качество винени утайки" са тези утайки, които не са с отклонение в цвета и/или аромата и са безопасни.

21. "Пикет" е продукт, получен чрез алкохолна ферментация на неферментирали гроздови джибри, накиснати във вода, или получен чрез извличане с вода от ферментирали гроздови джибри.

22. "Подсилени вина" са продукти:

а) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) притежаващи действително алкохолно съдържание не по-малко от 16 обемни процента и не повече от 24 обемни процента;

б) получени изключително чрез добавяне на неректифициран продукт, произхождащ от дестилация на вино, несъдържащо остатъчна захар, и притежаващ максимално действително алкохолно съдържание 86 обемни процента;

в) притежаващи максимално съдържание на летливи киселини 1,5 грама на литър, изразено като оцетна киселина.

23. "Дефектни и болни" са гроздова мъст или вина с отклонение в цвета и/или аромата, и/или вкуса, които могат да бъдат поправени или излекувани с помощта на разрешени от този закон енологични практики и обработки.

24. "Развалени" са гроздова мъст или вина, които не могат да бъдат поправени или излекувани с помощта на разрешени от този закон енологични практики и обработки.

25. "Фалшиви продукти" са онези:

а) в които са добавени разрешени от закона вещества в концентрации, различни от определените;

б) в които са добавени неразрешени от закона вещества;

в) които са били обект на забранени практики и обработки;

г) (изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) които са били обект на разрешени практики, обработки и процеси, но в отклонение на установените за тях норми;

д) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) чието означаване, етикетиране или търговско представяне не съответства на действителните им съдържание, категория, произход, тип и/или вид.

26. "Токсични" са продуктите, в състава на които се съдържат вещества в концентрация, опасна за здравето или живота на потребителя.

27. "Безопасни" са вината, продуктите от грозде и вино и спиртните напитки, които не съдържат или съдържат в рамките на регламентираните норми физични и/или химични, и/или биологични, и/или радиологични замърсители или добавки, в резултат на което при нормална и правилна консумация не могат да причинят токсични, канцерогенни, мутагенни, алергични или други увреждания на човешкото здраве.

28. "Спиртни напитки" са течности, съдържащи етилов алкохол, които:

а) са предназначени за консумация;

б) имат специфични органолептични характеристики и алкохолно съдържание най-малко 15 обемни процента;

в) са добити:

- директно, чрез дестилация на ферментирали продукти, със или без ароматни вещества, и/или чрез настойване на вещества от растителен произход в етилов алкохол от земеделски произход, и/или чрез добавка на ароматни вещества, на захари и други разрешени подслаждащи продукти и/или други земеделски продукти към етилов алкохол от земеделски произход и/или винен дестилат, или към дестилат от земеделски произход и/или към ракия;

- чрез смесване на една спиртна напитка с една или повече спиртни напитки и/или с етилов алкохол от земеделски произход, дестилат от земеделски произход или ракия, и/или с вина и напитки.

29. "Алкохолно съдържание" е съдържанието на чист етилов алкохол в съответните продукти, изразено в обемни проценти.

30. "Естествено алкохолно съдържане" е общото алкохолно съдържание на продукта, считано преди всякакво обогатяване.

31. "Действително алкохолно съдържание" е наличното съдържание на чист алкохол при температура 20 градуса С.

32. "Потенциално алкохолно съдържание" е алкохолното съдържание, което би се получило при пълна алкохолна ферментация на съдържащите се в съответния продукт захари.

33. "Общо алкохолно съдържание" е сумата от потенциалното и действителното алкохолно съдържане.

34. "Купажиране" е смесването на вина или на мъст:

а) от Република България, но с различен географски произход, получени от гроздето на различни сортове лози или от различни реколти;

б) от различни държави;

в) от различни категории.

35. "Не е купажиране":

а) добавката на концентрирана гроздова мъст с цел повишаване на естественото алкохолно съдържание на съответния продукт;

б) подслаждането на трапезно вино, на качествено вино от определен район, когато продуктът, използван за подслаждане, произхожда от определения географски район, чието име носи съответното вино;

в) производството на вино от категорията качествени вина от определен район по традиционни за района методи.

36. "Винопроизводство" е преработката на прясно грозде, смачкано или не, на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст, на гроздов сок или на млади вина в процес на ферментация във вино чрез пълна или частична алкохолна ферментация.

37. "Винарска изба" е производствена структура, в която се извършва винопроизводство.

38. "Бутилиращо предприятие" е физическо или юридическо лице или група от тези лица, които извършват поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя сметка лично или чрез други лица.

39. "Сертификат за произход" е документ, удостоверяващ произхода на определено количество грозде или качествено вино от определен район.

40. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) "Сертификат за автентичност" е документ, удостоверяващ съответствието на определено количество гроздова ракия или бренди с изискванията за производство и типичност на органолептичните характеристики.

41. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) "Изпращач" е лицето, което държи на правно основание грозде, вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки и което извършва или възлага да се извърши техният превоз.

42. "Енологични практики" са специфични технологични практики при производството на гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, частично ферментирала гроздова каша, прясно спиртована гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, ректифицирана гроздова мъст, вина, млади вина в процес на ферментация, вино, годно за производство на трапезно вино, шумящи вина и специални вина.

43. (нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) "Семейна консумация" е произведено количество вино и ракия, което няма търговско предназначение, получено е от собствени грозде и/или плодове, ограничено е по количество и е предназначено за консумация от едно домакинство.

44. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) "Синтетичен спирт" е течен алкохолен продукт, който не е получен чрез ферментация, дестилация и ректификация на суровини от земеделски произход, водното съдържание на продукта не е с произход от вложените суровини и физико-химичните показатели не отговарят на съответното приложение към наредбата по чл. 36.

45. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) "Обособяване на обекти за дестилация" е физическо разделяне на съоръженията за винопроизводство от съоръженията за дестилация с цел осъществяване на контрол.

46. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) "Неутрален алкохол" е етилов алкохол от земеделски произход, който отговаря на изискванията за етилов алкохол по приложение № 1 към чл. 27, ал. 3 от Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки и условията за използването им (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм., бр. 8 от 2002 г., бр. 81 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г.) и е предназначен за използване при производството и смесването на спиртни напитки.

47. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) За нуждите на контрола при прилагането на чл. 51 под "спирт" да се разбира "всяка водно-алкохолна смес над 80 обемни процента".

48. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) "Вторични продукти" са гроздовите джибри и винените утайки.

49. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) "Здрави и с приемливо качество винени утайки" са тези утайки, които не са с отклонение в цвета и/или аромата и са безопасни.

50. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) "Добри практики" е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, които се прилагат при производството и търговията с винено грозде, вино, спиртни напитки и други продукти от грозде или вино, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на продуктите чрез производствена или човешка дейност.

51. (нова - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) "Система за анализ на опасността и критични контролни точки (НАССР)" е система от процедури, чрез които се осъществява самостоятелен контрол и се осигурява безопасността на продуктите за човешкото здраве в съответствие с изискванията на Кодекс Алиментариус.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министерският съвет приема тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Министерският съвет в срок до 3 месеца от обнародването на закона осигурява изготвянето на наредбите по чл. 8, ал. 7, чл. 23, чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 1, чл. 40, ал. 8 и чл. 45 и ги приема в 7-дневен срок след влизането на закона в сила.

§ 3. Министерският съвет в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона приема наредбите по чл. 7, чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 2, чл. 25, 36, чл. 43, ал. 3 и чл. 66, ал. 4.

§ 4. Министерският съвет в срок до 6 месеца от влизането на закона в сила приема правилник по чл. 66, ал. 3.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министърът на икономиката и енергетиката и министърът на земеделието и храните в срок един месец от влизането на закона в сила издават правилник по чл. 34, ал. 2.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Министърът на икономиката и енергетиката в срок до 3 месеца от обнародването на закона осигурява изготвянето на наредбата по чл. 34, ал. 4 и я издава в 7-дневен срок след влизането на закона в сила.

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) До определянето, нанасянето на картата за лозята и вписването в регистъра за лозята класифицирането на винените сортове лози се извършва на база област или част от област.

§ 8. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

§ 10. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

§ 11. Лицата, които са получили разрешения (лицензии) по реда на Наредбата за условията и реда за производство на вино, спирт и спиртни напитки и за търговията с тях, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 1996 г., запазват правата си до изтичането на срока на лицензията.

§ 12. Вината от деклариран географски район и с контролирано наименование за произход, произведени от грозде - реколта 1999 г. и предходни реколти, запазват правото на означаване - "вина от деклариран географски регион" и "вина с контролирано наименование за произход", до изчерпване на наличните партиди.

§ 13. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12 и 26 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3:

а) създава се нова ал. 3:

"(3) Годишният доклад включва раздел за лозарството с оглед изпълнението на Националната стратегия за лозарството и винарството в страната по чл. 1, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.";

б) досегашната ал. 3 става ал. 4.

2. В чл. 14, ал. 2 се създава т. 5:

"5. дейностите по чл. 67 от Закона за виното и спиртните напитки."

3. В чл. 16 думите "и 2" се заменят с "2 и 5".

4. В чл. 17:

а) създава се нова ал. 2:

"(2) За набирането на средствата и за отчитането на финансирането по чл. 67 от Закона за виното и спиртните напитки се води аналитично счетоводство.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 14. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.

§ 15. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник" и отменя Закона за виното (ДВ, бр. 54 от 1978 г.) и Закона за монопола на спирта и подсладените спиртни напитки и търговия с плодови ракии и вино (обн., ДВ, бр. 178 от 1947 г.; изм. и доп., бр. 93 и 234 от 1948 г. и бр. 36 от 1949 г.).

-------------------------

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 16 септември 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2004 Г.)

§ 74. Собствениците или наемателите на пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия (пунктове за изваряване на ракия), са длъжни в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон да се регистрират съгласно изискванията на чл. 40в.

§ 75. В 18-месечен срок от влизането в сила на този закон Изпълнителната агенция по лозата и виното акредитира лабораториите по чл. 34, ал. 2.

§ 76. Лицата, които са получили разрешение (лицензии) за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки по досегашния ред, запазват правата си по тях до изтичането на посочения срок.

§ 77. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбите по чл. 51а и чл. 66в, ал. 3.

§ 78. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общините изпращат на съответната териториална дирекция на Национална агенция за приходите и в Министерството на икономиката данни за регистрираните по реда на чл. 24, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм., бр. 59 и 82 от 2001 г., бр. 8 от 2002 г. и бр. 66 от 2003 г.) пунктове за дестилация за ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия.

§ 79. Собствениците или наемателите на пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да ги оборудват с контролно-измервателни прибори за определяне на количествата и алкохолното съдържание на произведените продукти.

§ 80. Разпоредбата на чл. 67а, ал. 3, т. 3 от § 57 се прилага до 31 декември 2006 г.

§ 81. Разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от § 29, т. 1 влиза в сила в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.

§ 82. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Разпоредбата на чл. 44а от § 41 относно забраната за пакетиране (бутилиране) и продажба на спиртни напитки в пластмасови опаковки, освен до 0,5 литра, влиза в сила от 1 януари 2005 г.

§ 83. Националната лозаро-винарска камара и регионалните лозаро-винарски камари привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2004 Г.)

§ 25. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на § 15, т. 2 и 3 и § 23, които влизат в сила от 22 юни 2004 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 113 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на § 1 относно чл. 2б, който влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

 КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2006 Г.)

§ 34. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 3, ал. 3, чл. 159 и 160, които влизат в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 29. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" и "Закона за Върховния административен съд" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

 КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2006 Г.)

§ 56. Този закон влиза в сила от 1 октомври 2006 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2006 Г.)

§ 42. Параграф 22 влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 43. Разпоредбата на § 23, т. 1 относно вноса на спирт, дестилати и спиртни напитки не се прилага за държави - членки на Европейския съюз, от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 44. Навсякъде в закона:

1. Думите "винено бренди" се заменят с "бренди".

2. Думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "Министерството на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката".

3. Думите "чл. 8, ал. 8" се заменят с "чл. 8, ал. 11".

4. Думите "пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали" и "пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали" се заменят съответно с "малки обекти за дестилиране" и "малките обекти за дестилиране".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 46. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Националната лозаро-винарска камара изпълнява разпоредбата на § 26, т. 1.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

(извадка от Митническа тарифа 2004 г.)

(Ново - ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

Тарифна

Определение на стоките

 

позиция NC

А) 2009 60

Гроздов сок (включително гроздова мъст)

2204 30 92

Други видове гроздова мъст, с изключе-

2204 30 94

ние на онези, които са частично фермен-

2204 30 96

тирали, както и преработени в неалко-

2204 30 98

холни продукти

Б) ex 2204

Вина от прясно грозде, включително и

 

вина, подсилени с алкохол; видове гроз-

 

а мъст, различни от тези от позиция

 

2009, и с изключение на други видове мъст,

 

различни от тези от подпозиции 2204 30 92

 

и 2204 30 94, 2204 30 96 и 2204 30 98

В) 0806 10 93

Прясно грозде, различно от десертно

 

грозде

0806 10 95

 

0806 10 97

 

2209 00 11

Оцет от вино

2209 00 19

 

Г) 2206 00

Други ферментирали напитки (например

 

от ябълки, от круши, медовина), смеси

 

от ферментирали напитки и смеси от

 

ферментирали и безалкохолни напитки,

 

неупоменати, нито включени другаде

2206 00 10

Вино от джибри

2207 10000

Етилов алкохол, неденатуриран с алко-

 

холно съдържание по обем 80 % vol

 

или повече

2208

Спиртни напитки

2307 00 11

Винена кал

2307 00 19

 

2308 90 11

Джибри

2308 90 19